Videos demo

Chơi Video

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng eCA & eCA Service

Tài khoản eCA

Hướng dẫn bác tài đăng ký tài khoản

Tạo và gửi yêu cầu

Hướng dẫn Chủ xe/Bác tài tạo sự cố và gửi yêu cầu trợ giúp

Tài khoản eCA Service

Hướng dẫn Gara đăng ký tài khoản eCA Service

Nhận sự cố và báo giá

Hướng dẫn Gara nhận sự cố xe và báo giá